рекомендовать страницу


ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ПОЧТУ

Отправить ещеКарт операцияларын жүргүзүүдөгү коопсуздук чаралары / Меры безопасности при совершении карточных операций / 02.05.2017

Интернет тармагы, телефон/факс, почта аркылуу товарларга (иштерге, кызмат көрсөтүүлөргө) нак эмес түрдө төлөөнүн карт операцияларын жүргүзүүдөгү коопсуздук чаралары.

3.1. Интернет, телефон/факс, почта аркылуу товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө нак эмес төлөө операцияларын ишке ашырууда CVV2 (үч сандагы коопсуздук коду) көрсөтүүнү өтүнүшү мүмкүн. Бул маани Карттын арткы бетинде орун алган (кол тамга үчүн тилкеде жана атайы тилкеде оң жагында басылган акыркы үч сан) жана кардарды кошумча текшерүү үчүн мүмкүндүк берет.

Өтө маанилүү! Телефон аркылуу товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө нак эмес төлөөдө, карт боюнча маалыматтарды, айрыкча CVV2 кодун өткөрүү жогору тобокелдиктүү болуп саналат, ошондуктан Банк төлөөнүн мындай ыкмасын колдонбоону, ошондой эле карт боюнча маалыматты чагылдырууну талап кылган кайрылууларга сактык менен мамиле кылууну сунуш кылат.

3.2. Карт ээсин идентификациялоо үчүн ПИН-кодду терүү карт маалыматтарын окуу функциясы менен терминалдарда карт ээсинин катышуусунда жана атайы түзүлүштүн – ПИН-паддын (төлөм терминалы же кассалык аппарат менен туташтырылган клавиатура) жардамы менен карт операцияларын ишке ашырууда гана талап кылынат. Интернет, телефон/факс, почта аркылуу товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө нак эмес төлөө операцияларында ПИН-кодду билдирүүгө жол бербөө зарыл.

3.3. Интернет-дүкөндөрдө операцияларды ишке ашырууда кардарга тиешелүү маалыматтардын корголушу боюнча жарыяланган милдеттенменин болушуна, VISA төлөм системасында сертификатталганын жана сайтында уюмдун байланыш маалыматтары көрсөтүлгөндүгүн контролдоп коюу зарыл. Мүмкүнчүлүккө жараша сайтта көрсөтүлгөн дарегинин жана телефон номеринин тууралыгын текшерип коюу да шарт. Зарыл маалыматтарды чагылдыруу HTTPS-протоколун пайдалануу менен корголгон каналда ишке ашырылууга тийиш.

3.4.  Web-сайттарды көз боемочулар купуя маалыматты алуу максатында колдонушу мүмкүн (товарларга/кызмат көрсөтүүлөргө буюртма жөнөтүүдө кардарларга электрондук форманы толтуруп, ПИН-кодду кошо алганда, банктык эсептердин, карттардын реквизиттерин көрсөтүү сунуш кылынат). Белгилүү интернет-дүкөндүн эгиз-сайты; “бир күндүк дүкөндөр”; жок эле уюмдун сайты сыяктуу алдамчылык түрлөрү кездешет. Электрондук капчыкка байланыштуу сайттарда операцияларды ишке ашырууда карт ээлерине өз операцияларын контролдоп, көчүрмөлөрдү текшерип, карт ээси жүргүзбөгөн транзакциялар аныкталган учурда, ал тууралуу Банктын күнү-түнү иштеген колл-борборуна (0312) 62-01-01 телефону чалып, картка дароо бөгөт (блок) койдуруу зарылдыгы сунушталат. Интернет тармагы аркылуу операцияларды ишке ашыруудан жана карт тууралуу маалыматтарды берүүдөн этият болгула.

3.4. Банктык карт боюнча, айрыкча скимминг (карттын көчүрмөсүн түзүү) аркылуу алдамчылыкка жол бербөө максатында, Банк төмөндө көрсөтүлгөн өлкөлөрдүн биринде банктык картты пайдалангандан кийин картка бөгөт коюу же кайра чыгаруу үчүн “КИКБ” ЖАК кайрылууга кеңеш берет:

 

Таиланд

Мексика

Вьетнам

Малайзия

Нигерия

Индия

Тайвань

Украина

Кытай

Бразилия

Түркия

Австралия

Гонконг

АКШ

Бирикке Араб Эмираты

Индонезия

Россия

Сингапур

Болгария

Ирак

Испания

Иран

Молдавия

Сирия

 

Төмөнкүлөрдү билүү зарыл:

Банк картты скиммингдөөнүн (жасалма жасоонун) натыйжасында келип чыккан операциялар үчүн жооп бербейт.

Банк алдамчылык менен ишке ашырылган транзакциялар үчүн жооп бербейт.

Кардар (интернет-операцияларды кошо алганда), карт боюнча ишке ашырылган, карттын реквизиттерин колдонуу менен ишке ашырылган бардык операциялар, ошондой эле кардар эсебинен алынган бардык суммалар үчүн жооп берет.

Интернет-операцияларды ишке ашырууга байланыштуу бардык тобокелдиктер үчүн кардар жооп берет. 

 

 


 

Меры безопасности при совершении карточных операций безналичной оплаты товаров (работ, услуг) посредством сети Интернет, телефона/факса, почты.

3.1. При проведении операций безналичной оплаты товаров/услуг посредством сети Интернет, телефона/факса, почты Вас могут попросить указать CVV2 (три цифры кода безопасности). Данное значение находится на оборотной стороне Карты (три последних цифры, напечатанные на полосе для подписи или справа от нее в специальном поле) и служит для дополнительной проверки клиента Банком.

Важно! При безналичной оплате товаров/услуг посредством телефона, передача данных по карте, в особенности кода CVV2 является высоко рискованным, Банк рекомендует избегать такой способ оплаты, а также с осторожностью относиться к различным видам подписок, где запрашивается ввод данных  карты.

3.2. Ввод ПИН-кода для идентификации Держателя предполагается только при проведении операций с Картой в присутствии самого Держателя на терминалах с функцией чтения данных карты и только при помощи специального устройства – ПИН-пада: клавиатуры, соединенной с платежным терминалом либо кассовым аппаратом. В случае проведения операций безналичной оплаты товаров/услуг посредством сети Интернет, телефона/факса, почты следует исключить предоставление информации о ПИН-коде.

3.3. При проведении операций в Интернет-магазинах проконтролируйте, что магазин имеет опубликованные обязательства по защите данных клиента, сертифицирован платежной системой VISA и на сайте присутствует контактные данные организации. По возможности убедитесь в правильности адреса и телефона, указанных на сайте. Ввод необходимых данных должен проходить в защищённом канале с использованием HTTPS-протокола.

3.4. Будьте внимательны, Web-сайты могут использоваться мошенниками в целях получения конфиденциальной информации (для заказа товара/услуги клиентам предлагается заполнить электронные формы и указать реквизиты банковских счетов, карт, включая ПИН-код). Встречаются, например, такие виды мошенничества как сайт-близнец известного Интернет-магазина; «магазин-однодневка»; сайт, который представляет реально не существующую организацию и пр. При проведении  операций на сайтах, связанных с электронными кошельками, картодержателям рекомендуется контролировать свои операции, проверять выписку, в случае обнаружения транзакций, которых картодержатель не совершал, сразу блокировать карту через круглосуточный колл-центр Банка по телефону (0312) 62-01-01. С осторожностью относитесь к проведению операций посредством сети Интернет и предоставлению Вашей персональной информации и информации о Ваших Картах.

3.4. В целях избежание мошенничества по Вашей Банковской карте, в особенности посредством скимминга (создание копии карты), Банк советует Вам после использования Банковской карты в одной из нижеуказанных стран обратиться в ЗАО "КИКБ" за блокированием или перевыпуском Вашей карты на новую карту:

 

Таиланд

Мексика

Вьетнам

Малайзия

Нигерия

Индия

Тайвань

Украина

Китай

Бразилия

Турция

Австралия

Гонконг

США

ОАЭ

Индонезия

Россия

Сингапур

Болгария

Ирак

Испания

Иран

Молдавия

Сирия

Следует помнить:

Банк не несет ответственность за операции, возникшие в результате скимминга (подделки) карты.

Банк не несет ответственность за транзакции, совершенные на мошеннических сайтах.

Клиент несет ответственность за все операции, совершаемые по Карте (включая Интернет-операции), совершенные с использованием реквизитов карточки, а также за все суммы, списанные со счета клиента.

Клиент несет все риски, связанные с проведением Интернет-операций.

Банк не несет ответственность в случае, если операция не проходит по независящим от Банка обстоятельствам.